MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PCTT TIÊU BIỂU CỦA CỘNG ĐỒNG


Báo cáo

Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2022.

Tin tức cảnh báo

Bản tin cuối cùng về cơn bão số 5.

Chia sẻ kinh nghiệm về PCTT

Kinh nghiệm về PCTT.

VIDEO HƯỚNG DẪN PCTT CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG